Henkilöstö- ja taloustiimi

Henkilöstötiimi

 • Käsittelee palautteita 
 • Hoitaa henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät

Taloustiimi tehtävät

 • Kokoontuu 2–4 kertaa toimintavuoden aikana ja lisäksi tarvittaessa 
 • Valmistelee toimintasuunnitelmaa ja toimintakertomusta varten oman tiiminsä osuuden
 • Laatii suunnitelman seuran taloudenhoidosta ja varainhankinnasta seuraavalle kaudelle johtokunnalle hyväksyttäväksi 
 • Ohjeistavat joukkueenjohtajat taloudenpidon ja varainhankinnan osalta
 • Valmistelevat valmennusmaksut muun johtokunnan hyväksyttäväksi
 • Seuraa kassavirtaa kuukausittain yhdessä muun johtokunnan kanssa ja puuttuu mahdollisiin muutoksiin
 • Laatii budjetit vuosittain
 • Laskee ja tekee ehdotuksen valmennusmaksuista johtokunnalle. 

Valmennuksen kehittämistyöryhmä

 • valmennuksen laadun varmistaminen 
 • valmentajien osaamisen kehittäminen 
 • valmentajien työn tuki (kehityskeskustelut, virkistystoiminta, joukkueenjohtajien ja rahastonhoitajien koulutus ja tuki) 
 • valmennuksen kausisuunnitelman seuranta 
 • koulutusten, sekä sisäisten kehitystoimien seuranta ja suunnittelu
 • mahdollisiin epäkohtiin puuttuminen ja asioiden ennakointi
 • Huolehtii, että seurassa on hyvä mahdollisuus antaa palautetta ja avoin ilmapiiri.
 • toimii innostavana ja kannustavana esimerkkinä seuran jäsenille ja talkoolaisille vapaaehtoistyössä